SU1   4,00€
SUSHI SAUMON X2
SU2   4,50€
SUSHI TARTARE SAUMON CIBOULETTE X2
SU3   5,00€
SUSHI THON X2
SU4   5,20€
SUSHI TARTARE THON CIBOULETTE X2
SU5   4,00€
SUSHI OMELETTE JAPONAISE X2
SU6   4,30€
SUSHI SAUMON CHEESE X2
SU7   4,50€
SUSHI SAUMON AVOCAT X2
SU8   4,50€
SUSHI CREVETTE X2
SU9   4,50€
SUSHI SAUMON BRAISE X2
SU10   5,20€
SUSHI THON BRAISE X2
SU11   5,50€
SUSHI ANGUILLE GRILLEE X2
SU12   4,50€
SUSHI DAURADE X2
SU13   4,80€
SUSHI OEUFS DE SAUMON X2